ระบบคุณภาพ/Quality System

มั่นใจในสินค้าและบริการของเรา  ด้วยการดำเนินงาน ภายใต้การรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และ UN MARK

   

นโยบายคุณภาพ

  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าภาชนะบรรจุภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพสอดคล้องตามความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

Quality Policy
We aim at producing and supplying quality cans, container and services to satisfy our customers including continuing development of our production process and services in accordance to ISO 9001/2000 standards.