กระป๋องกลม, Round Cans

Ø 300 x H80, Ø 142 x H80

Ø 300 x H80,   Ø 142 x H80

ใส่คุกกี้ (COOKIES PACKING) มีหลากหลายขนาด

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify