กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 202*308

Ø 202*308

แบบ ไม่มีลอน(เรียบ) 170 ml(6 oz.) Sardines, Juices
กระป๋องใส่ซาร์ดีน, นำผลไม้

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify